Rodzina 500+

Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ I DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ LUB INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ W SĄDZIE REJONOWYM W ŻARACH

 

 

I. Dostępność cyfrowa

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

 

Żądanie powinno zawierać:

  1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo,
  3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
  4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu - jeśli dotyczy.

 

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

- osobiście: w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Żarach w godzinach 07:00-15:00,
   ul. Spokojna 20, 68-200 Żary, pokój nr 3;

- korespondencją pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Żarach, ul. Spokojna 20, 68-200 Żary;

- korespondencją elektroniczną na adres mailowy Sekretariatu Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Żarach:    sekretariat@zary.sr.gov.pl

- za pośrednictwem elektronicznej skrytki podawczej na platformie ePUAP Sądu na adres: 24w3g9gldu

 

Termin realizacji wniosku:

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż
w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego nie może nastąpić w wyżej wymienionym terminie, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak termin nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

 

Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo
w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo złożyć skargę do podmiotu publicznego.

 

Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000).

 

II. Dostępność architektoniczna lub informacyjno-komunikacyjna

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240 ze zm., zwanej dalej: ustawą), każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Sąd Rejonowy w Żarach o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej Sądu, o których mowa w art. 6, pkt 1 lub 3 ustawy.

Na podstawie art. 30 ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno- komunikacyjnej.

Informację o braku dostępności lub wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności (wniosek o zapewnienie dostępności).

 

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

  1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
  2. wskazanie  bariery  utrudniającej  lub  uniemożliwiającej  dostępność  w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
  3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
  4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

- osobiście: w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Żarach w godzinach 07:00-15:00,
   ul. Spokojna 20, 68-200 Żary, pokój nr 3;

- korespondencją pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Żarach, ul. Spokojna 20, 68-200 Żary;

- korespondencją elektroniczną na adres mailowy Sekretariatu Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Żarach:    sekretariat@zary.sr.gov.pl

- za pośrednictwem elektronicznej skrytki podawczej na platformie ePUAP Sądu na adres: 24w3g9gldu

 

Termin realizacji wniosku:

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240) podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie określone we wniosku bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż
w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku nie jest możliwe
w terminie, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie
i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

 

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności
i zapewnia dostęp alternatywny.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób
i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnioski się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.

 

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.

Wzory wniosków o zapewnienie dostępności cyfrowej, oraz architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, są dostępne na stronie internetowej Sądu Rejonowego
w Żarach, w zakładce: „Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami”.

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 - Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej.
  2. Załącznik nr 2 - Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.