Rodzina 500+

Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia Akt

Biuro Obsługi Interesantów (BOI)

Sąd Rejonowy w Żarach
ul. Spokojna 20

68-200 Żary

pok. 30, parter

e-mail: boi@zary.sr.gov.pl
tel. 68 363 53 42

fax 68 419 83 33

Pracownik BOI starszy sekretarz sądowy Joanna Szewczyk

BOI wchodzi  w skład Oddziału Administracyjnego i podlega Kierownikowi Oddziału Administracyjnego

Godziny urzędowania BOI:

Poniedziałek*
7:30 - 12:00 oraz 12.15-14.30

od 14.30-17.30 Interesanci przyjmowani są w Sekretariatach Wydziałów

*W pierwszy (nie będący dniem ustawowo wolnym od pracy) poniedziałek każdego miesiąc BOI oraz Czytelnia akt są czynne w godzinach:

od 10.15 - 14.00 oraz 14.15 - 17.30.
W godzinach od 7.30 - 10.15 Interesanci przyjmowani są w Sekretariatach Wydziałów.

Wtorek-Piątek
7:30 - 12:00 oraz od 12.15 - 14.30

BOI  obsługuje następujące wydziały:

  • I Wydział Cywilny

  • II Wydział Karny

  • III Wydział Rodzinny i Nieletnich

  • IV Wydział Pracy

Integralną częścią BOI jest Czytelnia akt

Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy w szczególności:

1. udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie, na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;

2. kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraww biurze nie będzie możliwe;

3. udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;

4. udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;

5. udostępnianie formularzy sądowych;

6. informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;

7. udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem;

8. informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, jakie należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu;

9. informowanie o kosztach sądowych i sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych;

10. informowanie o czynnościach podejmowanych w sprawach sądowych toczących się we wszystkich Wydziałach Sądu Rejonowego w Żarach, z uwzględnieniem należytego umocowania interesanta/pełnomocnika do uzyskania informacji;

11. Udzielanie informacji w zakresie przekraczającym możliwość obsługi interesantów odbywa się wyłącznie w oparciu o dane zawarte w systemie informatycznym Sędzia 2.

Interesanci mogą kontaktować się z BOI osobiście, telefonicznie oraz przez pocztę elektroniczną.

Wszyscy Interesanci BOI (w tym prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni) obsługiwani są według kolejności zgłoszeń.