Rodzina 500+

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA (ePUAP)

Elektroniczna platforma usług administracji publicznej (ePUAP) to ogólnopolski bezpłatny portal służący do kontaktu elektronicznego obywteli z urzędami. Dostęp do funkcjonalności ePUAP wymaga uprzedniej rejestracji w systemie oraz uzyskania konta użytkownika. Zakres i warunki korzystania z platformy ePUAP, w szczególności zasady zakładania kont uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. z 2016 poz. 1626 z późn.zm.). Więcej...

Wnoszenie pism w formie dokumentów elektronicznych możliwe jest do Sądu Rejonowego w Żarach za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem: www.epuap.gov.pl

Adres skrzynki Sądu Rejonowego w Żarach w ePUAP: 24w3g9gldu

 

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Żarach:

- dotyczy wyłącznie składania petycji, skarg, wniosków i innych pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257, j.t.) - poza właściwym postępowaniem sądowym;

- NIE dotyczy pism procesowych (w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń). W obecnym stanie prawnym, poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie (E-Sąd), pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych.

 

W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Żarach niezbędne jest:

- posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) - założenie konta jest bezpłatne,

- posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub tzw. „profilu zaufanego ePUAP”,

- wypełnienie udostępnionego w "Katalogu usług" na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) "Formularza umożliwiającego złożenie pisma" w rozumieniu kpa (w celu uzyskania dostępu do formularza należy posłużyć się wyszukiwarką "Katalogu usług").

Przed wysłaniem wszystkie dokumenty należy opatrzyć ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub tzw. profilem zaufanym.