Rodzina 500+

PREZES

Prezes Sądu Rejonowego – SSR Joanna Nawrot

Wiceprezes Sądu Rejonowego – SSR Dariusz Szczygieł

Sekretariat Prezesa Sądu - inspektor Izabela Wolak

ul. Spokojna 20, 68-200 Żary

pok. 327, III piętro;

tel. 68 363 53 29,  fax 68 419 83 21

e-mail: sekretariat@zary.sr.gov.pl

Prezes i Wiceprezes Sądu Rejonowego przyjmują interesantów w każdą środę od godziny 10.00 do godziny 12.00

Prezes Sądu Rejonowego zostaje powołany w trybie ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 23):

1. Kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności: Dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;

  • kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2 ustawy Prawo  o ustroju sądów powszechnych,

  • jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów danego sądu,

  • powierza sędziom i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2. Sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad administracyjną sądu rejonowego, a  w szczególności: Jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora Sądu, z zastrzeżeniem art. 177 § 4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 23) i wykonuje w stosunku do dyrektora Sądu czynności z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Ministra Sprawiedliwości. Pełni inne czynności przewidziane w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 23) oraz przepisach odrębnych.

  • bada sprawność postępowania w poszczególnych sprawach;

  • kontroluje działalność sekretariatu wydziału;

  • bada prawidłowość przydzielania sędziom i referendarzom sądowym spraw oraz równomiernego obciążenia ich pracą

3. Pełni funkcję Przewodniczącego III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Wiceprezes Sądu Rejonowego zostaje powołany w trybie ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 23).

1. Wykonuje zadania zlecone przez Prezesa Sądu Rejonowego,
2. Udziela  informacji na wnioski kierowane w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.  Dz. U. z 2018, poz. 23),
3. Zastępuje Prezesa Sądu Rejonowego w czasie nieobecności.
4. Pełni funkcję Kierownika Sekcji Wykonawczej II Wydziału Karnego.